آموزش راه اندازی دستگاه سی ان سی

برای راه اندازی دستگاه سی ان سی و جهت تعیین وضعیت دستگاه cnc در حین کار و تشخیص نواقص احتمالی دستگاه را روشن کنید.

باید کلیه دستور العمل های زیر را انجام بدهیم.!

دستور العمل های اجرا؟

1: قبل از راه اندازی دستگاه سی ان سی ابتدا دستگاه را کاملا تمیز کنید. سپس بازدید کلی به عمل آورده تا مشخص شود. آیا تمام سطوح راهنما و اتصالات از رنگ حفاظتی پاک باشند.

تمامی قسمت های متحرک دستگاه سی ان سی مانند محور ها Z,Y,X با دست چک شوند.

حرکات آنها باید در تمامی جهات بسیار نرم و روان باشند. وسایل کنترلی دستگاه به شرح ذیل باید تست شوند.

  • 2 -کلید چرخشی قطع مرکزی.
  • 3 -کلید فشاری راه اندازی .
  • 4 -کلید های فشاری دستگاه وکیوم و یا دستگاه مکنده و … ) در صورت دارا بودن.

صدا های غیر مجاز !

در هر مجموعه ی مکانیکی ایجاد صداها پدید ه ی طبیعی است. ماهیت صدا مبنی بر ماهیت موارد زیر باید مشخص بشود.

1-مبنی بر یکنواخت بودن یا تناوب داشتن.

2-قطع و وصل

3.غرش و زوزه و یا حالت ضربه باید مشخص بشود.

به طور کلی وجود اصطکاک باعث ایجاد صدا میشود. ساییدگی و فرسایش ناشی از آلودگی.یا کافی نبودن روانکاری و لقی غیر مجاز میشود.

خارج از محور قرار گرفتن اجزای ماشین الات باعث ایجاد صدای غیر عادی ماشین الات میشود.

لرزش (ارتعاش)

در حین کار با قسمت های متحرک دستگاه اهم از این که دارای حرکت دورانی و یا رفت و برگشت می باشند. با ارتعاش مجاز همراه می باشند. عیوبی مانند فرسایش در تکیه گاه های دستگاه سی ان سی باعث به وجود آمدن ارتعاش غیر مجاز در آن ها می گردد. و بر روی کیفیت کار تولید شده اثر می گذارد. ارتعاش غیر مجاز را می توان از طریق لمس کردن یا صدای غیر عادی و همچنین علائم ظاهری مشخص نمود. ارتعاشات ممکن است توسط عوامل زیر ایجاد شود.

  • 1 -فرسایش در اجزا دستگاه مانند: تکیه گاه ها، چرخ دنده ها، ریل هل حرکتی و …
  • 2 -باالانس نبودن قطعه کار روی دستگاه سی ان سی
  • 3 -عدم استحکام به علت محکم نبودن شاسی،
  • عدم ثبات اجزای ماشین و باز و جدا شدن پیچ های ثابت کننده

بازدید ظاهری با هدف مشخص کردن نواقص احتمالی

1 -آسیب دیدگی هایی که با چشم قابل رویت است

2 -شکستگی مدار و قطعات الکترونیکی 

3 -تغییر فرم مدار و قطعات ) رنگ و شکل ( 1 -بازدید فیوز ها و پیین ها و سوکت ها 1 -بازدید لحیم کاری قطعات و پایه قطعات 6 -بازدید بست های پیچی و قفلی

 wood cnc
cnc
, ,