مدل هواپیما قدیمی

مدل هواپیما قدیمی
مدل هواپیما قدیمی

توضیحات: مدل هواپیما قدیمی

دانلود یکی از زیباترین ماکتهای مدل هواپیما قدیمی که میتوانید به راحتی روی انواع چوب اجرا کنید این مدل را میتوانید بعنوان ماکت روی میز و یا به عنوان دسته کلید و جهت انواع مدلهای ترئیناتی در سایز های متفاوت اجرا کنید.

نامفرمتسایزنوع دانلودقابلیت اجرا
مدل هواپیما قدیمی cdr200kbرایگانcnc wood -laser cut

, , , , , ,