اهداف سیستم نگهداری دستگاه cnc

در نگهداری دستگاه CNC پس از شناخت اجزای بایستی از اصولی پیروی کرد. که همان اهداف اصلی ما ازتعمیر و مواظبت دستگاه سی ان سی هستند.

  • 1 -جلو گیری از توسعه و افزایش عیوب
  • 2 -بر طرف کردن معایب جزئی قبل از احتیاج به تعمیرات کلی یا اضطراری
  • 3 -کاهش توقف ها و جلو گیری از زیان های ناشی از وقفه در فرآیند تولید
  • 1 -کاهش تعمیرات کلی و تکراری و ازدیات طول عمر ماشین آلات و صرفه جویی در خرید ماشین آالات جدید
  • 6 -افزایش راندمان تولیدی ماشین آالت و کاهش هزینه های تولید
  • 7 -امکان پیش بینی قطعات یدکی مورد نیاز.

تعیین وضعیت موجود دستگاه( تعمیر ومواظبت دستگاه سی ان سی )

بطور کلی اهداف نگهداری دستگاه cnc
در هر مجموعه صنعتی ” تعیین وضعیت” نقطه شروع عملیات جهت اجرای تعمیر و نگهداری دستگاه سی ان سی است. بدین منظور اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت آشنا شدن با وضعیت کلی هر سیستم با هدف تشخیص نواقص احتمالی به ترتیب زیر تقسیم بندی گردیده .که هر کدام را بطور مختصر مورد بررسی قرار می دهیم.

cnc
cnc

1 -شاسی 2 -وضعیت ظاهری 3 -راه اندازی 1 -صدای غیر مجاز 1 -لرزش )ارتعاش( 6 -سیستم برق لازم به ذکر فاکتور های زیر هر کدام به تنهایی در دستیابی به دقت مورد نظر و چگونگی کیفیت سازه تولید شده، تاثیر بسزایی خواهد داشت: 1 -نوع ابزار مصرفی و شرایط کارکرد آن 2 -نوع ابزار گیر 3 -سرعت برش، براده برداری 1 -جنس قطعه کار 1 -وسایل گیرشی 6 -تجربه اپراتور.

وضعیت ظاهر دستگاه cnc هنگام خرید

بازدید وضعیت ظاهر دستگاه cnc باید با هدف تشخیص نواقص احتمالی، کسری حفاظ های ایمنی وضعیت رنگ دستگاه، سالم بودن کلید های عمل کننده و باک کردن گرد و غبار های حاصل از ماشین کاری انجام داد.نکات مورد نظر:1 -نقاط روغن کاری مشخص باشد و گرد و غبار حاصل را از آن دور کرد.2 -تمام قسمت های گردان مانند اسپیندل، تسمه پروانه ها و… را با در پوش مناسب و یا با پوشش حفاظتی محصور باشد.

3 -سیستم های حفاطتی در جای خود قرار گرفته باشند. 1 -چراغ های روشنایی و چراغ های هشدار )Alarm )سالم باشند. 1 -هیچ گونه اتصال و یا تغییرات جدید در کابینت شبکه توزیع برق صورت نگرفته باشند. 6 -محل های کلیه کلید ها، با عالمت و بطور واضح مشخص باشند. 7 -کلیه تابلو های و تصاویر راهنما بر روی دستگاه خوانا باشند. 8 -تابلو برق سالم بوده و از سالم بودن قفل درب آن اطمینان حاصل کنید.

, ,